Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
09.04.2024
Відповідальність за порушення вимог законодавства України у сфері управління відходами
Кошелєва Олена Сергіївна,
еколог промислового підприємства, експерт ПАЕУ, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001

Згідно зі ст. 57 Закону України «Про управління відходами» (далі — Закон) особи, винні за порушення у сфері управління відходами, несуть відповідно до закону дисциплінарну, адміністративну, адміністративно-господарську, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

 • здійснення операцій у сфері управління відходами без відповідного дозволу на здійснення таких операцій або недотримання умов дозволу;
 • порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації;
 • порушення правил ведення обліку утворення відходів та операцій з управління відходами;
 • порушення строків та/або порядку подання звітності про утворення, збирання, перевезення та оброблення відходів;
 • порушення вимог щодо передачі відходів суб’єктам господарювання у сфері управління відходами;
 • порушення встановленого порядку управління відходами, що призвело до негативного впливу на здоров’я людей, забруднення навколишнього природного середовища та завдало економічних збитків;
 • порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок та виробництв з оброблення відходів, полігонів для захоронення відходів;
 • порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту відходів через територію України;
 • невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний контроль і нагляд за операціями з управління відходами та за місцями їх збирання та оброблення;
 • приховування, викривлення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпечності утворення відходів та управління ними, у тому числі про аварійні скиди відходів та їх наслідки;
 • несплату або несвоєчасну сплату екологічного податку за розміщення відходів;
 • невиконання цільових показників щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення.

Важливо

Законом може бути встановлено відповідальність також за інші порушення у сфері управління відходами.

Довідка

Підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушень у сфері управління відходами, у порядку та розмірах, встановлених законом України.

Міжнародними договорами України може бути передбачено інший порядок розгляду спорів щодо транскордонного перевезення відходів.

 

 

Кримінальна відповідальність

Перелік порушень, які передбачають заходи відповідальності, зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік порушень, унаслідок яких настає кримінальна відповідальність, відповідно до Кримінального Кодексу України

Стаття

Порушення

Санкція

Стаття 239

Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля

 

Штраф  від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Стаття 241

Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля

 

Штраф від однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Стаття 243

 Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів

Штраф від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря

Штраф  від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк

 

 

Адміністративна відповідальність

Перелік порушень, які передбачають заходи відповідальності, зазначено в таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік порушень, унаслідок яких настає адміністративна відповідальність

Стаття

Порушення

Санкція  на громадян, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Санкція  на посадових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 52 Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами 20 – 80 50 – 100
Невжиття заходів по боротьбі з бур'янами 20 – 80 50 – 100
Стаття 72 Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання 30 — 90 150 — 200
Стаття 73 Засмічення лісів відходами 25 — 50 50 – 100

Стаття 82 

 

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення

20 – 80

50 – 100

Стаття 821

Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності

3 – 5

Стаття 822

Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

3 – 15

Стаття 823

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки

3 – 5

Стаття 824

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

2 – 5

Стаття 825

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій

1 – 3

2 – 5

Стаття 826

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо)

2 – 5

Стаття 827

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію

3 – 5

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію

5 – 10

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що здійснюють діяльність із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

5 – 10

Стаття 828

Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів

20 – 80,
повторне порушення – 80 – 100

15 – 100,
повторне порушення – 100 – 200

Стаття 913 Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів   2 – 5

 

Цивільна відповідальність

Основні вимоги щодо порядку визначення заподіяних збитків і особливості визначення відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок поводження з відходами, регламентовано: