Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
19.03.2024
Затверджено: Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» від 05.12.2023 № 1278

________________________________      
     (найменування органу ліцензування)

Перелік небезпечних відходів

_______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_______________________________________________________________________________________
фізичної особи — підприємця)

Порядковий номер

Вид відходів

Код відповідно до додатків VIII, IX до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

Код відповідно до Національного переліку відходів

Операції відповідно до додатків 1, 2 до Закону України "Про управління відходами"

         
         
         
         

__________________________________
         (підпис здобувача ліцензії (ліцензіата) або
                     уповноваженої особи)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р.